برندگان چالش مسابقه عکس برتر

آخرین چالش‌ مسابقه عکس برتر در سال 1402 برگزار شد و از بین 253 عکس ارسالی، با انتخاب مخاطبان 5 نفر برتر به ترتیب زیر انتخاب شدند.

نفر اول

برنده بن خرید 7 میلیون تومانی محصولات مُتال

نفر دوم

برنده بن خرید 5 میلیون تومانی محصولات مُتال

نفر سوم

برنده بن خرید 3 میلیون تومانی محصولات مُتال

نفر چهارم

برنده بن خرید 2 میلیون تومانی محصولات مُتال

نفر پنجم

برنده بن خرید 1 میلیون تومانی محصولات مُتال